งานทอดกฐิน

วัดห้วยปลาดุก จังหวัด ราชบุรี

25 ตุลาคม 2557

คุณชัยวัฒน์ ศรีวีรกุล

ประธานกรรมการ

ACCAS GROUP

พร้อมครอบครัว และ พนักงาน

ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐิน ณ วัดห้วยปลาดุก