Every Life Matters! ทุกชีวิตมีค่า

บริษัท แอคคาส กรุ๊ป มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ท่านเลือกถึง 3 ระบบ

SECUTRON
UL Certificate

  • สินค้าจากประเทศแคนนาดา
  • ได้มาตรฐาน UL Certificate
  • มีทั้งแบบ Hard Wire และ Multiplex

WILL
UL Certificate

  • สินค้าจากประเทศแคนนาดา
  • ได้มาตรฐาน UL Certificate
  • มีทั้งแบบ Hard Wire และ Multiplex

WILL
CE Certificate

fire will CE_edit

  • สินค้าจากประเทศอังกฤษ
  • ได้มาตรฐาน CE Certificate
  • มีทั้งแบบ Hard Wire และ Multiplex

Copyright © 2024 Accas Group Co., Ltd. All rights reserved.