086-301-7000 หรือ
02-271-1111 ต่อ 172

VISOR W2-310L

ระบบกรอง

NANO pH

ความจุถังเก็บน้ำ

น้ำเย็น 4 ลิตร
น้ำร้อน 2 ลิตร

อุณหภูมิ

น้ำเย็น 4˚ - 12˚C
น้ำร้อน 70˚ - 85˚

อัตราการใช้ไฟฟ้า

น้ำเย็น 80 W
น้ำร้อน 450 W

วัสดุถังบรรจุน้ำ

Stainless Steel

วัสดุภายนอก

ABS and EGI Steel