Accas Group
Be one of our Team !

ตำแหน่งที่ต้องการ

 1. Sales Supervisor (Lighting Control) 1 ตำแหน่ง
 2. Sales (Lighting Control) 2 ตำแหน่ง
 3. Sales Spec. 1 ตำแหน่ง
 4. Sales (สาขาเชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง
 5. Telesales (สาขาเชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง
 6. Sales วิศวกรรม (สาขาภูเก็ต) 1 ตำแหน่ง
 7. Sales Supervisor ประตูอัตโนมัติ (สาขาภูเก็ต) 1 ตำแหน่ง
 8. Sales ประตูอัตโนมัติ (สาขาภูเก็ต) 1 ตำแหน่ง
 9. Telesales Supervisor 1 ตำแหน่ง
 10. Telesales 2 ตำแหน่ง
 11. Sales on site วิศวกรรม 2 ตำแหน่ง
 12. Sales Sup. (Lighting Control) 1 ตำแหน่ง

Sales Supervisor (Lighting Control) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
คุณสมบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารงานในทีมขาย

2. วางแผนงาน และติดตามงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

3. พัฒนากลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายที่กำหนด

4. สามารถพาทีมทำได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

5. ขายสินค้าระบบไฟเปิด – ปิดอัตโนมัติของบริษัทให้กับลูกค้า

6. จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท

7. สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

 

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าน้ำมัน
 4. รางวัลอายุงานของพนักงาน
 5. เงินช่วยเหลือจัดงานศพญาติใกล้ชิด
 6. ค่าคอมมิชชั่น
 7. การฝึกอบรม

คุณสมบัติ

1.เพศ : ชาย, หญิง

2.อายุ : 30 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี

 

4. มีประสบการณ์ในสายงานการเป็นหัวหน้างาน
และดูแลงานขายอย่างน้อย 2 ปี

5.มีทักษะการเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย

6. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี
มนุษยสัมพันธ์ดี

7. มีไหวพริบ มุ่งมั่น อดทน
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

8. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

9. มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

 

10. หากมีประสบการณ์ขายระบบ Lighting Control หรือสินค้าใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


กรอกใบสมัครงาน

Sales Sup. (Lighting Control) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
คุณสมบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารงานในทีมขาย

 

2. วางแผนงาน และติดตามงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

3. พัฒนากลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายที่กำหนด

4. สามารถพาทีมทำได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

5. ขายสินค้าระบบไฟเปิด – ปิดอัตโนมัติของบริษัทให้กับลูกค้า

6. จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท

7. สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าน้ำมัน
 4. รางวัลอายุงานของพนักงาน
 5. เงินช่วยเหลือจัดงานศพญาติใกล้ชิด
 6. ค่าคอมมิชชั่น
 7. การฝึกอบรม

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 30 ปีขึ้นไป
 3. ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี
 4. มีประสบการณ์ในสายงานการเป็นหัวหน้างาน และดูแลงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย
 6. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 7. มีไหวพริบ มุ่งมั่น อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 8. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 9. มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 10. หากมีประสบการณ์ขายระบบ Lighting Control หรือสินค้าใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


กรอกใบสมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด(วางสเปคสินค้า) หรือ Sales Specification

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
คุณสมบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดต่อและวางสเปคสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า
 2. วางแผนด้านการนำเสนอขาย ดูแลให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 3. กำหนดเป้าหมายและยอดขายสินค้าของบริษัทฯ และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 4. พัฒนากลยุทธ์ในการนำเสนอและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปิดยอดขายได้อย่างสำเร็จ

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าน้ำมัน
 4. รางวัลอายุงานของพนักงาน
 5. เงินช่วยเหลือจัดงานศพญาติใกล้ชิด
 6. ค่าคอมมิชชั่น
 7. การฝึกอบรม

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงเท่านั้น อายุตั้งแต่ 25-35ปี
 2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส-ปริญญาตรี
 3. หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีรถยนต์ และอนุญาตใบขับขี่
 5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง การนำเสนอสินค้า
 6. หากมีประสบการณ์ด้านวางสเปคมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


กรอกใบสมัครงาน

Sales (สาขาเชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
คุณสมบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในโครงการ
 2. สร้างความสัมพันธ์อันดี ดูแลให้คำปรึกษากับลูกค้
 3. ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนด
 4. จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและทำใบเสนอราคา
 5.  

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าน้ำมัน
 4. รางวัลอายุงานของพนักงาน
 5. เงินช่วยเหลือจัดงานศพญาติใกล้ชิด
 6. ค่าคอมมิชชั่น
 7. การฝึกอบรม

คุณสมบัติ

 1.  เพศ หญิง
 2. อายุระหว่าง 23 – 40 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป มีใจรักงานขาย
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 5. มีประสบการณ์ Customer Service / Sales / Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีประสบการณ์การขายงานโครงการก่อสร้าง และผู้รับเหมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ / มีทักษะในการโน้มน้าวที่ดี
 8. มีทักษะการเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย
 9. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 10. มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ (เฉพาะ Sales On-Site)
 11. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้
 12. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้สะดวก ใกล้ที่ทำงาน


กรอกใบสมัครงาน

Telesales (สาขาเชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. โทรนำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ

 2. ทำใบเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขาย

 3. ติดตามลูกค้า

 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**ต้องมีประสบการณ์ในการขายสินค้าทางวิศวกรรมเช่น Fire Alarm (ระบบเเจ้งเตือนอัคคีภัย), สายล่อฟ้า, ระบบดับเพลิง ฯลฯ **
สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าน้ำมัน
 4. รางวัลอายุงานของพนักงาน
 5. เงินช่วยเหลือจัดงานศพญาติใกล้ชิด
 6. ค่าคอมมิชชั่น
 7. การฝึกอบรม


กรอกใบสมัครงาน

Sales Supervisor ประตูอัตโนมัติ (สาขาภูเก็ต) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
คุณสมบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. บริหารงานในทีมขาย
 2. วางแผนงาน และติดตามงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 3. พัฒนากลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายที่กำหนด
 4. สามารถพาทีมทำได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าน้ำมัน
 4. รางวัลอายุงานของพนักงาน
 5. เงินช่วยเหลือจัดงานศพญาติใกล้ชิด
 6. ค่าคอมมิชชั่น
 7. การฝึกอบรม

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปวช-ปริญญาตรี
 3. มีรถส่วนตัว (รถยนต์,จักรยานยนต์) และมีใบอนุญาตขับขี่
 4. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 6. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. หากมีประสบการณ์บริหารทีมขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมีประสบการณ์ด้านการขายงานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


กรอกใบสมัครงาน